میثم دوست داشتی پاشنه پام رو می کردم تو دهنت (تعریف میسترس روژین رسولی از پاهاش)