میک بزن میک بزن، ارضا دارم میشم (کس لیسی برای زن ایرانی)